KVKK METNİ

YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE  TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA METNİ

 • Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Yoldaş Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YOLDAŞ ENDÜSTRİ) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinç ile YOLDAŞ ENDÜSTRİ ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Kişisel verileriniz ; veri sorumlusu olarak YOLDAŞ ENDÜSTRİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2-     Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

 • Elde edilen kişisel veriler , Yoldaş Endüstri tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası , kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlaması veya icrası,
 • Kişisel verileriniz ve fotoğraflarınız YOLDAŞ ENDÜSTRİ tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu na uygun şekilde işlenmesi ve saklanması,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim programlarının yürütülmesi,
 • Yoldaş Endüstri tarafından sunulan ürün ,hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

Amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Kişisel verilerinin YOLDAŞ ENDÜSTRİ tarafından işlenme amaçları doğrultusunda  www.yoldasgrup.com adresinden Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasından ulaşabilirsiniz.

3-     İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz ; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda pay sahiplerimize , iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza ,iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu ‘nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde YOLDAŞ ENDÜSTRİ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek , yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

4-     Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri

Kişisel verileriniz YOLDAŞ ENDÜSTRİ tarafından farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak , fiziki veya elektronik ortamlarda size fayda sağlaması, YOLDAŞ ENDÜSTRİ içi gereklilikleri yerine getirmesi faaliyetlerin sürdürülmesi geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

5-     Kişisel veri sahibinin 6698 sayılı Kanun ‘un 11. Maddesi sayılan hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi YOLDAŞ ENDÜSTRİ Kişisel verilerin korunması ve ilenmesi politikasında düzenlenen yöntemlerle YOLDAŞ ENDÜSTRİ ‘e iletmeniz durumunda , YOLDAŞ ENDÜSTRİ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ayrıca işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde , YOLDAŞ ENDÜSTRİ tarafından Kişisel verileri Koruma kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verilerin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen ,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

6- Kişisel verilerin saklanma süresi

İş bu aydınlatma metninde anılan kanallar vasıtasıyla YOLDAŞ ENDÜSTRİ ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise , öngörülen sürelere uygun olarak saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler YOLDAŞ ENDÜSTRİ Kişisel veri saklama ve imha politikasında belirtilmiştir.

6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu’nun ”Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarını kullanmak ve ilgili talebiniz, yazılı veya kişisel verileri koruma kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle YOLDAŞ ENDÜSTRİ ‘ye iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca YOLDAŞ ENDÜSTRİ’ye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede YOLDAŞ ENDÜSTRİ’ye yapacağınız başvurularınız iletebileceğiniz kanallar ve usuller aşağıda belirtilmiştir.

 • Talebinizi www.yoldasgrup.com adresinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını ik@yoldasgrup.com adresine e-posta ile YOLDAŞ ENDÜSTRİ, Fettah Başaran cad. No: 89 Orhanlı Tuzla İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu’nda belitilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.